regulamin wspólnoty

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 

 1. W celu zachowania należytego stanu sanitarno-higienicznego oraz zapewnieniu mieszkańcom spokoju należy:
 2. Utrzymywać porządek, czystość pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku oraz wokół budynku,
 3.   Odpady stałe i komunalne gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach,
 4.  Nie zakłócać spokoju w mieszkaniach i na klatkach schodowych, a zwłaszcza w czasie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00,
 5. Wszelkie uszkodzenia instalacji i awarie zgłaszać bezpośrednie do administracji.
 6. Poza mieszkaniem psy wyprowadzać wyłącznie na smyczy, a agresywne w kagańcach. W przypadkach zabrudzenia właściciel psa winien niezwłocznie usunąć nieczystości,
 7. Trzepanie dywanów i wykładzin dokonywać można codziennie z wyjątkiem niedzieli i świąt w godzinach od 900 do 1900 w miejscach do tego przeznaczonych (trzepak).

 

Zabrania się:

 1. Magazynowania w piwnicach i części wspólnej budynku (klatki schodowe, strychy, pralnie, suszarnie itp.) wszelkiego typu przedmiotów i materiałów łatwopalnych oraz dokonywania w tych pomieszczeniach prac zakłócających spokój, ład i porządek,
 2. Mycia oraz dokonywania na terenie nieruchomości hałaśliwych prób (silników) pojazdów mechanicznych i parkowania ich na drogach dojazdowych do śmietników oraz ograniczanie dojazdu pojazdom uprzywilejowanym do klatek schodowych,
 3. Instalowanie na dachach wszelkiego rodzaju anten oraz innych urządzeń zewnętrznych np.: szyldów, tablic reklamowych, wywieszek bez pisemnej zgody zarządcy nieruchomości,
 4. Podnajmowania lub użyczania własnego mieszkania innym osobom bez pisemnej zgody zarządcy.
 5. Zabrania się gry w piłkę na terenach do tego nie przeznaczonych, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego,
 6. Prowadzenia działalności gospodarczej, usługowej i wytwórczej w lokalu mieszkalnym bez zgody zarządcy.
 7. Manipulowania w tablicach rozdzielczych energii elektrycznej, głównego kurka gazowego oraz w innych instalacjach znajdujących się poza obrębem mieszkania,
 8. Stosowania indywidualnych wentylatorów wyciągowych (okapów kuchennych z elektrycznym wentylatorem, wentylatorów elektrycznych w kratkach wentylacyjnych) w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych lub zbiorczych wentylacji grawitacyjnej.
 9. Palenia papierosów w piwnicach i części wspólnej budynku (klatki schodowe, strychy, pralnie, suszarnie itp.)

 

III. Postanowienia końcowe:

 1. W razie konieczności natychmiastowego usunięcia awarii grożącej bezpośrednio powstaniem znacznych szkód w budynku, właściciel lub najemca są obowiązani do bezzwłocznego udostępnienia zajmowanego lokalu w celu usunięcia awarii (art. 13 pkt. 2 Dz. U. nr. 80 poz. 903),
 2.  Jeżeli właściciel lub najemca są nieobecni albo bezzasadnie odmawiają udostępnienia lokalu mieszkalnego w celu usunięcia awarii, przedstawiciele Administratora mają prawo wejść do lokalu mieszkalnego lub kwatery w obecności Zarządu Wspólnoty (art. 13 pkt. 2 Dz. U. nr. 80 poz. 903),
 3.  Osoba przebywająca w lokalu mieszkalnym, która w sposób złośliwy lub uporczywy zakłóca osobom zamieszkującym w danym budynku korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego lub pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, podlega karze grzywny (Kodeks Cywilny),
 4. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie,
 5. W przypadku uszkodzenia majątku wspólnoty kosztami naprawy zostanie obciążony sprawca szkody.